Converses a València 2018

Palau de Forcalló seu del Consell Valencià de Cultura

14 i 15 d'abril de 2018

Associació Fòrums de la Concòrdia d'Alcanyís i Consell Valencià de Cultura

 

INTRODUCCIÓ


Les conclusions emanades dels dos primers fòrums animen a la creació de Grups de Treball que desenvolupin les idees consensuades i propiciïn espais de reflexió amb continuïtat temporal en relació als temes tractats. El Manifest fundacional de la nostra Associació defineix de manera clara un àmbit territorial, una voluntat de projecte comú, de participació en la construcció europea i de primacia de l'humanisme ètic com

L'objectiu fonamental de les Converses a València 2018 és crear un espai de reflexió intel·lectual en què es pugui abordar amb racionalitat el plantejament de projectes de cooperació, fórmules per a la resolució de conflictes i explorar horitzons de futur. Per aquest motiu s'ha dissenyat la trobada com una Conferència d'experts per la cooperació en els territoris de l'antiga Corona d'Aragó.

 

Títol primer: CONVERSES A VALÈNCIA 2018

Títol segon: Conferència d'experts per la cooperació en els territoris de l'antiga Corona d'Aragó.

 

ORGANITZACIÓ 

Aquesta Conferència d'experts s'articula en diversos grups de treball, que inicialment seran sis i tractaran aspectes derivats dels dos primers fòrums (Economia, Llengües i Patrimoni Artístic) així com altres complementaris (Historiografia, Turisme i Patrimoni i Aspectes Jurídics).

La Conferència neix amb una clara vocació de continuïtat. Cada Grup de Treball té independència per organitzar-se. Els temes d'estudi i informes a elaborar ho seran a proposta del propi grup, de l'Associació o d'entitats públiques i privades; però sempre amb vocació de servei a l'interès general i en pro de la concòrdia.
Fomentar la cooperació interterritorial és un dels objectius fonamentals de les Converses i ha de presidir l'actuació dels grups de treball.CONSIDERACIONS GENERALS

En relació a l'àmbit territorial, és evident que el dels territoris de l'antiga Corona d'Aragó no té entitat jurídica ni legitimitat representativa reconeguda, com tampoc la tenen altres entitats territorials amb forts vincles històrics, econòmics i de relació social com les Vegueries catalanes o altres també supra-comarcals com el Baix Aragó Històric. El marc jurídic constitucional i estatutari espanyol no ha desenvolupat una normativa que faciliti la cooperació interterritorial. Plantejar fórmules per millorar aquest marc normatiu ha de ser un dels treballs del Grup Jurídic.

A la Comunitat Europea es promou tot tipus de cooperació interterritorial a qualsevol nivell i aquest esperit de col·laboració també ha d'impregnar l'actuació dels poders territorials en els diversos estats de la Unió. Desenvolupar la cohesió social ha de ser un objectiu del poder polític; però aquest desenvolupament no ha d'alimentar identitats excloents que faciliten l'enfrontament, ni eludir altres nivells d'integració territorial. El Grup Historiogràfic ha de tenir un paper fonamental destacant els aspectes de la nostra història que posen en valor el que ens uneix més enllà del que separa i divideix, encara que això últim s'ha de tenir present per a evitar la reproducció d'errors històrics.

Les intenses relacions econòmiques entre els nostres territoris són també un element estructural molt important i per això, elaborar projectes comuns davant els reptes del futur serà una dedicació primordial del Grup de Treball d'Economia.

Destacar aspectes i característiques comunes a través de projectes que facilitin la integració social, ha de ser l'objectiu fonamental dels Grups de Treball en el tema que els és propi. El concepte de Patrimoni o Llegat Cultural Comú als territoris de l'antiga Corona d'Aragó ha de presidir les tasques dels grups de treball concernits. No més disputes per temes que han de ser objecte de cooperació i més treball conjunt per desenvolupar aquest patrimoni i posar-lo a l'abast de tots els ciutadans. El desenvolupament del turisme cultural és una eina molt efectiva per facilitar la bona relació entre els nostres pobles. Reconèixer-se en un llegat cultural comú és una via fonamental per a la cohesió social i establir futurs projectes de cooperació interterritorial.